- یک منبع مطلع در پارلمان اروپا به کیهان لندن می‌گوید «مسئله‌ی اصلی بورل یا شورای وزیران اروپا حکم دادگاه نیست و‌ مطرح کردن حکم دادگاه خریدن زمان است. این احتیاط است و اسمش را نمی‌توان ترس ‌گذاشت اما منافع امنیتی حکم می‌کند که با جمهوری اسلامی تا زمانی که مطمئن نیستند بعد از فروپاشی چه خواهد شد درگیر نشوند».